1

Genetically encoded fluorescent indicator for intracellular hydrogen peroxide.

Belousov VV, Fradkov AF, Lukyanov KA, Staroverov DB, Shakhbazov KS, Terskikh AV, Lukyanov S

Nat Methods. 2006 Apr;3(4):281-6. PubMed Journal

ID Plasmid
42213 pC1-HyPer-C199S Add to Cart